fbpx

Каква е разликата между лицензирана детска градина (общинска и частна) и детски център?

Информиран избор за предучилищното образование

 „Издавате ли удостоверения за постъпване в училище?“, „Вие по МОН ли сте?”, “Давате ли точка за държавна градина?”, „Само до 5 години ли приемате деца или може в подготвителна възраст?“ са част от въпросите, които получаваме на първа среща с родители и които са свързани с множеството предлагани услуги в предучилищното образование.

С цел да сме полезни на родителите в необятния свят от възможности за грижа и обучение на децата им, създадохме сравнителна структура между детска градина (общинска и частна) и занималня/целодневен детски център и много други свободни форми на отглеждане на повече деца.

Сравнението е изградено на база разнообразния ни опит в сферата на предучилищното и училищното образование и не цели противопоставяне, а напротив – информираност на родителите и внасяне на яснота по въпрос, който често срещаме в работата си.

Избрали сме някои от най-важните сравнителни параметри, като разбира се, винаги биха могли да се допълнят и обогатят.

Твърдо вярваме, че не само наименованието прави едно място, а преди всичко заложените цели, философия и методология, заедно с екипа, който стои зад тях!

Сравнителни параметри:

▪ Общинска детска градина

Прием – от 10м / 1г. до навършване на 7г и постъпване в 1-ви клас. Децата са разделени в групи по възраст. Среден брой на деца в група – 25-35 (при норма от 23 деца за градинска и 18 деца за яслена група).

Процес на откриване/лицензиране и контрол от институции – Инвестиционен проект за сграда с такова предназначение. Разрешения от Столична община, МОН/РУО, РЗИ, БАБХ, Пожарна безопасност и др.

▪ Частна детска градина

Прием – от 10м / 1г. до навършване на 7г и постъпване в 1-ви клас. Децата са разделени в групи не само по възраст, но също – индивидуални умения и ниво на самостоятелност. Среден брой на деца в група – 10-15 деца.

Процес на откриване/лицензиране и контрол от институции – Идентичен с този на общинска градина. 

▪ Детски център

Прием – до 5 годишна възраст. Възможна е по-висока възраст при изрично съгласие от страна на родителите относно липсата на училищна готовност. Няма изискване за разделяне на децата по възраст или умения. Не се регламентира максимален брой на деца в група, най-често между 10 и 20 в зависимост от вида на центъра.

Процес на откриване/лицензиране и контрол от институции – дейността на занимални и други се регламентира единствено от РЗИ като обществен обект, в случай, че обектът е вписан там.

▪ Общинска детска градина

Изисквания към сграда, материали, среда и капацитет – Съвременните изисквания се прилагат ограничено поради съществуващ сграден фонд. Достъпна среда за хора с намалена мобилност не навсякъде е налична. Наличен е двор с определена площ според броя деца и групи. Физкултурно-музикален салон – също.

▪ Частна детска градина

Изисквания към сграда, материали, среда и капацитет – Всяка новооткрита частна детска градина следва да отговаря на множество съвременни наредби и изисквания за площ, размери и организация на помещенията, включително вложени материали. Осигурена е достъпна среда за хора с намалена мобилност. Задължително наличие на двор и физкултурно-музикален салон с определени площи според броя деца и групи.

▪ Детски център

Не са регламентирани изисквания към среда, материали, площи и др. Центрове и занимални могат да функционират в апартаменти и други помещения с различно предназначение. Двор и или салон за спорт – не се изискват.

▪ Общинска детска градина

Медицински специалист. Учители с конкретно педагогическо образование – Има конкретни изисквания за образование и брой специалисти. Ограничени възможности за осигуряване на допълнителни учители, които да обогатяват знанията, уменията и усещанията на децата.

▪ Частна детска градина

Медицински специалист. Учители с конкретно педагогическо образование – Има конкретни изисквания за образование и брой специалисти. Много възможности за осигуряване на допълнителни учители, които да обогатяват знанията, уменията и усещанията на децата (чужди езици, музика, изкуства, STEaM, работилници и много други)

▪ Детски център

Няма изисквания за конкретно образование на екипа. Повечето центрове разполагат с възможности за допълващи/гостуващи учители и работилници.

▪ Общинска детска градина

Цялостна програма за обучение – Да, задължително. 

Възможност за включване на допълнително развиващи занимания, иновативни подходи и образователни методики, както и проектно-ориентирано обучение – Ограничена.

Грижа и отношение към децата. Обратна връзка към родителите – Изцяло поверени на един учител са около 30 деца. Индивидуален подход е трудно приложим. Ограничено време и средства за обратна връзка и информация до родители.

▪ Частна детска градина

Цялостна програма за обучение – Да, задължително.

Възможност за включване на допълнително развиващи занимания, иновативни подходи и образователни методики, както и проектно-ориентирано обучение – Да, част от профила на съответната градина.

Грижа и отношение към децата. Обратна връзка към родителите – Повече възможности за индивидуален подход и прилагане на методи за положителна атмосфера в групата поради по-малък брой на децата. Множество възможности и дигитални платформи за обмен на информация с родителите. Индивидуални родителски срещи. Приемно време на учители, изпращане на снимки, колажи, акценти, материали за работа у дома и много други.

▪ Детски център

Цялостна програма за обучение – Не се регламентира. 

Възможност за включване на допълнително развиващи занимания, иновативни подходи и образователни методики, както и проектно-ориентирано обучение – Да.

Грижа и отношение към децата. Обратна връзка към родителите – Множество възможности и дигитални платформи за обмен на информация с родителите. Тук електронен дневник не се изисква.

▪ Общинска детска градина

Възможност за получаване на субсидия от родителите – Не (субсидия получават само семейства, чиито деца не посещават общинска детска градина, но се обучават в лицензирана такава).

Допълнителна точка при евентуално последващо кандидатстване в общинска детска градина (след ясла) – Да.

Регламентирана организация и отговорност към децата в детската градина и извън (при разходки, излети и др.) – Да.

Задължителна документация към МОН и други институции – Да.

▪ Частна детска градина

Възможност за получаване на субсидия от родителите – Да (субсидия получават само семейства, чиито деца не посещават общинска детска градина, но се обучават в лицензирана такава).

Допълнителна точка при евентуално последващо кандидатстване в общинска детска градина (след ясла) – Да.

Регламентирана организация и отговорност към децата в детската градина и извън (при разходки, излети и др.) – Да.

Задължителна документация към МОН и други институции – Да.

▪ Детски център

Възможност за получаване на субсидия от родителите – Не.

Допълнителна точка при евентуално последващо кандидатстване в общинска детска градина (след ясла) – Не.

Регламентирана организация и отговорност на работа в детската градина и извън (при разходки, излети и др.) – Не.

Задължителна документация към институции – Не.

▪ Общинска детска градина

Основна такса. Допълнителни дейности. Други допълнителни такси – материали, консумативи и тн. – Няма основна такса. Между 100-200лв според избрани допълнителни дейности. Около 100-200лв на учебна година се събират от родители за канцеларски материали. Други – според състоянието на сградния фонд и оборудването биват събирани от родителите или по тяхна инициатива с цел подобрения.

▪ Частна детска градина

Основна такса. Допълнителни дейности. Други допълнителни такси – Основната такса може да варира в диапазона 800-2000лв в зависимост от предлаганите услуги, локация и др. (средно месечно около 1200лв). Голяма част от допълнителните дейности са включени в основната такса и са част от учебния профил (например езици, изкуства и др.). Не се събират допълнителни средства от семействата за друга поддръжка.

▪ Детски център

Основна такса. Допълнителни дейности. Други допълнителни такси – Основната такса може да варира в диапазона 600-1200лв в зависимост от предлаганите услуги, локация и др. Допълнителните дейности обикновено са отделно – 200-300лв/месец. Според условията на съответния център, може да се изисква отделна Такса учебни материали или др.

В заключение и след анализ на сравнителните параметри, може да се отбележи, че частната детска градина има потенциал да обединява всички нормативно-изискуеми елементи с възможност за множество допълнителни инициативи, иновативни образователни подходи, съвременни възпитателни практики и достойно отношение към деца и родители. Малкият брой на групите заедно с добре организиран екип позволява провеждането на цялостна философия, визия и мисия, които да са утвърдени във всички възрасти и сред всички членове на екипа. За разлика от по-ясното разграничаване между групи в общинска градина и липсата на задължително педагогическо образование и основни параметри при други свободни образователни форми. Разбира се, дали този потенциал е развит, зависи от много конкретни фактори и не бива да поставяме всички под общ знаменател. Има чудесни и успешни примери във всяка от гореразгледаните форми на обучение и възпитание, както и такива, които не са за пример.

Знаем, че всяко семейство според разбиранията, възможностите и местоживеенето си избира най-доброто за своите деца.

Учим децата да са смели откриватели, да задават въпроси и да търсят отговорите. Нека им дадем своя пример, като правим изборите си за тях съзнателно и информирано!

*Сравнителното проучване е направено в гр. София през 10.2022г. Обхваща –  5 общински детски градини, 15 частни детски градини и 10 детски центрове/занимални/забавачки.

Използвани съкращения:

РУО – Регионално управление на образованието, МОН – Министерство на образованието и науката, РЗИ – Регионална здравна инспекция, БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните

Допълнителни справки:

За справка в регистъра на МОН за вписаните лицензирани детски градини и ясли –  https://reg.mon.bg/Schools/search

ЧДГ „Вълшебното Борче“ е вписана в регистъра със Заповед № РД 14-94 / 16.08.2018 г.