fbpx

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от “ЧДГ „Вълшебното Борче“ ЕООД” (ГРАДИНАТА) информационни услуги и ресурси посредством уебсайта www.borche.org (“Общите условия”) и урежда отношенията между “ЧДГ „Вълшебното Борче“ ЕООД“ (ГРАДИНАТА) и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.borche.org информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. “IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. “Уебсайтът” (www.borche.org) е уебсайт, собственост на ГРАДИНАТА, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.3. “ЧДГ „Вълшебното Борче“ ЕООД” (наричано по-долу “ГРАДИНАТА”) е дружество с ограничена отговорност, ЕИК 203517108, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Полигона, бл.40, тел. 0899 709 737, e-mail: team@borche.org, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

1.4. “Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. “Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. “Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. “Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта информационни услуги и ресурси.

1.9. “Регистриран потребител” е потребител, който е създал потребителски профил или чрез заявка до ГРАДИНАТА, му е създаден автоматично такъв, чрез който може да използва част от Услугите на Уебсайта, които могат да бъдат достъпвани само след предварителна регистрация и създаването на потребителски профил.

1.10. “Нерегистриран потребител” е всеки потребител, който достъпва Услугите на Уебсайта, за които не е необходима допълнителна регистрация.

1.11. “Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. ГРАДИНАТА чрез Уебсайта предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги (“Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Част от Услугите на Уебсайта се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до, услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информация под формата на видеоматериали, изображения, текст и други, разположени на Уебсайта и други услуги, предоставяни на Нерегистрирани потребители чрез Уебсайта.

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта е достъпно само за Регистрирани потребители – само след предварителна регистрация и създаването на потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Такива са, без да се ограничават до, видеоматериали, изображения, текст и други услуги, предоставяни на регистрирани потребители чрез Уебсайта.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта (“регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на Уебсайта (“нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес http://borche.org/общи условия по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, се счита, че всеки ПОТРЕБИТЕЛ прави електронно изявление по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, представляващо запознаване, съгласяване с настоящите Общи условия, както и задължаване за спазване на настоящите Общи условия.

3.3. За да може да използва услугите по т.2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да заяви към ГРАДИНАТА създаването на автоматична регистрация, като изпрати заявка на електронната поща на ГРАДИНАТА – team@borche.org. Също така, следва да е направил съответните плащания описани на уебсайта тук – https://borche.org/регистрация на нов потребител/ След което ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава „потребителско име“ (username) и парола за достъп (password).

3.5. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ заяви регистрация и такава му бъде създадена, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Правилата по предходното изречение се прилагат спрямо всеки ПОТРЕБИТЕЛ, независимо дали е извършил регистрацията лично, със знанието и съгласието на своите родители/настойници и /или чрез своите родители/настойници.

3.4. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до предлаганите от ГРАДИНАТА услуги за Регистрирани потребители. При попълване на заявлението за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си или другите изискуеми от електронната форма на ГРАДИНАТА данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

3.5. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, ГРАДИНАТА има право да откаже регистрацията или да заличи съществуваща регистрация, при последващо установяване на неверност на данните след подаден сигнал от потребител.

3.6. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, ГРАДИНАТА има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава автоматично генерирани потребителско име и парола, които има възможност да промени след активиране на профила. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.

4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите. ГРАДИНАТА не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно ГРАДИНАТА в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ГРАДИНАТА не носи отговорност за нерегламентиран достъп до данните на Регистриран потребител поради неспазване на задълженията на Регистрирания потребител по настоящата точка.

4.4. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на ГРАДИНАТА. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да достъпва учебни материали  – видеоматериали, изображения, текст и други, свързани с предучилищното обучение, част от авторската учебна програма на ГРАДИНАТА.

4.5. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). ГРАДИНАТА може да откаже или да заличи регистрацията на лице, за което има информация, че посочва неверни или чужди данни.

  1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т.3.3 или т.3.5.

5.2. Договорът се сключва на български език.

5.3. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите на Уебсайта;
б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на регистрацията по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ГРАДИНАТА. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, ГРАДИНАТА довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта. ГРАДИНАТА предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ едномесечен срок да се запознае с промените в Общите условия.

6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможността да заявят в срока по т.6.2 чрез изпращане на съобщение до ГРАДИНАТА, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от ГРАДИНАТА, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ГРАДИНАТА за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта, при което ГРАДИНАТА има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил и да прекрати регистрацията му.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от ГРАДИНАТА услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ГРАДИНАТА. За да може да ползва Услугите, описани в т.2.3., ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе потребителското си име и парола.

7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ГРАДИНАТА Услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия и правото, приложимо в България
б. да уведомява незабавно ГРАДИНАТА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не използва лични данни на трети лица в отклонение или нарушение на съответните правила за защита на личните данни на физическите лица – включително, но не само Общият регламент за защита на данните, Регламент 2016 /679 (“ОРЗД”), Закона за защита на личните данни и други правила в тази област.
г. при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми ГРАДИНАТА за отстраняването им;
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание (“pop-up”-ове, “blind links” и други подобни).

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от ГРАДИНАТА услуги, като прекрати регистрацията си на Уебсайта. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като ГРАДИНАТА спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил.

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта. Достъп до мултимедийно съдържание (аудио и видео записи/файлове) може да бъде осъществявано единствено чрез стрийминг (streaming) – предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Уебсайта до крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, даващо възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време при наличието на достъп до интернет, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.

7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание за каквито и да било търговски цели.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАДИНАТА

8.1. ГРАДИНАТА се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

8.2. В случай на неизползване на потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ от последния в продължение на най-малко 30 (деветдесет) дни, ГРАДИНАТА има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

8.3. ГРАДИНАТА има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други потребители до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на ГРАДИНАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на законодателство, приложимо в България, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. При използването на Услугите ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на ГРАДИНАТА или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите.

9.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от ГРАДИНАТА на Уебсайта с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на съдържание или използването, достъпването, обработването или записването на лични данни.

9.3. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта са обект на закрила от закона, принадлежат на ГРАДИНАТА или на съответно указано друго лице и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. ГРАДИНАТА полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ГРАДИНАТА не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от ГРАДИНАТА умишлено или при проявена груба небрежност. За услугите, които ГРАДИНАТА предоставя срещу заплащане ГРАДИНАТА гарантира да бъдат технически достъпни в предварително заявения часови диапазон, като в случай на невъзможност, то ГРАДИНАТА предоставя допълнително време за достъпност на материалите.

10.2. ГРАДИНАТА не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ГРАДИНАТА, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ГРАДИНАТА.

10.3. ГРАДИНАТА не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

10.4. ГРАДИНАТА не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани или станали достъпни чрез Уебсайта.

10.5. Страните приемат, че ГРАДИНАТА не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ГРАДИНАТА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.

10.6. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ГРАДИНАТА грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ГРАДИНАТА за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

ХІ. ПРАВА НА ГРАДИНАТА В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

11.1. ГРАДИНАТА има правото без предизвестие да дезактивира всеки потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на ГРАДИНАТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи ГРАДИНАТА има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му. ГРАДИНАТА има право да запази данните от потребителския профил в разумен срок след дезактивацията, за да послужат за защита на правата и законните интереси на ГРАДИНАТА и/или трети лица, включително права на Потребителя, както и във връзка със задължението на ГРАДИНАТА да оказва съдействие на компетентните държавни органи.

11.2. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, ГРАДИНАТА има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

11.3. В горните случаи ГРАДИНАТА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА В КРАЙНОТО УСТРОЙСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (“КУКИТА” (COOKIES)) И СЪХРАНЯВАНА В ПРОФИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

12.1. “Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (“субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

12.2. При използване на Услугите ГРАДИНАТА има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително данни, които могат да доведат до идентифициране на конкретно физическо лице – Лични данни. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, включва, без да се ограничава до, име, фамилия, потребителско име, имейл адрес, IP адрес, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Уебсайта.

12.3. Администратор е “ЧДГ „ВЪЛШЕБНОТО БОРЧЕ“” ЕООД, ЕИК 203517108, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Полигона, бл.40, тел. 0899 709 737, E-mail: team@borche.org

12.4. Във връзка с обработката на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИ, ГРАДИНАТА е определило лице, отговорно за обработката на лични данни, с което можете да се свържете на E-mail: team@borche.org

12.5. ГРАДИНАТА обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, „б“,Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679, наричан „ОРЗД“) – за изпълнение на настоящия договор, както и на основание чл. 6, ал. 1 „е“ от ОРЗД – за да следваме нашите легитимни интереси, които включват осъществяването на търговска дейност от ГРАДИНАТА и реализирането на приходи от ГРАДИНАТА.

12.6. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от ГРАДИНАТА.

12.7. ГРАДИНАТА полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на ОРЗД и Закона за защита на личните данни. В тази връзка ГРАДИНАТА прилага технически и организационни мерки за защита на личните данни, които включват, но без да се ограничават до:

Информацията се съхранява физически според всички изискуеми нормативи и стандарти. Информация за потребителите се ограничава от страна на служители, действащи под ръководството на Градината. Прилагат се физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на законовите задължения по отношение защитата на потребителската информацията.

12.8. ГРАДИНАТА полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

12.9. С подаването на зявка от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за създаване на регистрация, ГРАДИНАТА ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Това не ограничава правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да оттегли съгласието за обработката на всички или част от личните му/й данни. Когато потребителят оттегли съгласието си за данни, които имат задължителен характер за предоставяне във връзка с Услугите, ГРАДИНАТА има право да заличи Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При постъпване на оттегляне на съгласие за данни, които имат задължителен характер, ГРАДИНАТА уведомява потребителя за последиците от това оттегляне (включително възможно заличаване на Потребителски профил) и изисква потвърждение чрез някой от утвърдените канали за комуникация.

12.10. ГРАДИНАТА се задължава да не разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие, което не е оттеглил към момента на разкриването; и/или
б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на ГРАДИНАТА; и/или
в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; и/или
г) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на ГРАДИНАТА за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите; и/или
д) в други посочени в закона случаи.

12.11. При използване на Уебсайта, ГРАДИНАТА има правото (но не и задължението) автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на ГРАДИНАТА във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на ГРАДИНАТА и може да включва IP адреса, включително динамичен IP адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др.

12.12. ГРАДИНАТА има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на неговото посещение на Уебсайта и други посещавани от него уебсайтове. Подробна информация за политиката за бисквитките на ГРАДИНАТА можете да намерите тук.

12.13. При предоставяне на услугите Градината съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ и съответно я обработва с цел:

Осигуряване на нормален и качествен достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите с всички техни функционални възможности;
Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и информирането му за липсата на такива;

Визуализиране или невизуализиране на елементи от Уебсайта, които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.);
Осигуряване на автоматично препращане между нормална и мобилна версия на Уебсайта;

12.14. Съгласно ОРЗД данните, които се събират чрез кукита могат да бъдат Лични данни. В тази връзка събраните данни ще бъдат третирани като Лични и към тях се прилагат правилата за обработване, съхранение и защита на Лични данни.

12.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство. Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да доведе до пълна или частична невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да достъпи до Уебсайта и/или Услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Уебсайта настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което Градината не носи отговорност.

12.16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от Градината в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към Градината на следния адрес за електронна поща: team@borche.org

12.17. Във връзка с обработката на Вашите лични данни, имате следните права:
1. На информация съгл. чл. 15 от ОРЗД относно Ваши лични данни, които биват обработвани;
2. На коригиране и попълване на данни съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;
3. На изтриване без ненужно забавяне на Вашите лични данни, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;
4. На ограничаване на обработването, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;
5. На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на Вашите лични данни, което възражение произтича от основания, свързани с Вашата конкретна ситуация;
6. На преносимост на данните, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;

12.18. Имате право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно – Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg).

12.19. Доколкото обработката на Вашите лични данни се основават само и единствено на Вашето съгласие, вие имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, която се базира само на Вашето съгласие незабавно.

12.20. ГРАДИНАТА съхранява Вашите лични данни за срока на предоставяне на Услугите и ги изтрива в разумен срок след преустановяване на предоставянето на Услугите, в зависимост от техническото време, което се изисква тези данни да бъдат заличени.

12.21. Потребителите следва да имат предвид, че ГРАДИНАТА при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или предава информация, съдържаща лични данни за тях, които (i) разкриват расов или етнически произход; (ii) разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; или (iii) се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном, както и други „специални категории данни“ по смисъла на ОРЗД. Потребителите не следва да разкриват и публикуват подобна информация при ползването на Услугите, като евентуалното разкриване от страна на Потребителите на подобна информация не би могло да ангажира отговорността на ГРАДИНАТА по никакъв начин.

12.22. Всички служители на ГРАДИНАТА, които могат да достъпват информацията, която качвате на нашите сървъри при използване на Услугите, са поели надлежно ангажимент за конфиденциалност.

12.23. ГРАДИНАТА не ангажира други обработващи лични данни извън нашите служители, които целят да Ви бъдат предоставени качествено нашите Услуги.

12.24. По избор на Регистрирания потребител ГРАДИНАТА заличава или връща на Потребителя, когато това е възможно, всички лични данни след приключване на обработката и заличава съществуващите копия, освен ако не съществува законово задължение да съхраняваме тези данни по-дълго.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на ГРАДИНАТА или прекратяване на поддържането на Уебсайта;
б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в/ други предвидени в закона случаи.

15.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, ГРАДИНАТА има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил и да прекрати регистрацията му. В случай на прекратяване на договора ГРАДИНАТА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил и прекратяването на регистрацията му, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентни държавни органи.

ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

13.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата електронна поща, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ГРАДИНАТА, дори ако не е било получено.

13.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

13.4. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството, действащо в Република България.

13.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.